Diasporaren Gutunen IV. Literatura Lehiaketa

Euskaltzaleok eta Laurak bat, Valentziako Euskal Etxeek Diasporaren Gutunen IV. Literatura Lehiaketa antolatzen dute.

Valentziako Euskal Etxeen lehenengo helburua Euskara bultzatzea da; euskara klaseak, zinema, hitzaldiak, eztabaidak eta topaketak, beste batzuen artean, orain arte egindako ekitaldiak guztiak helburu berbera dutelarik.

Duela hiru urte, beste pausu aurrerago eman nahi genuen Diasporaren Gutunen I. Literatura Lehiaketarekin. Emaitza oso ona izan zen eta lehiaketarekin jarraitzea erabaki genuen. Lehiaketa parte hartu nahi duten guztiei irekita egongo da; bereziki gurean eta beste Euskal Etxeetan euskara ikasten ari direneei.

Anima zaitezte parte hartzeko…

Euskal Herrian Euskaraz!

 

Diasporaren Gutunen IV. Literatura Lehiaketa

Hona hemen oinarriak:

 1. Lehiaketa honen gutunak euskaraz (edozein euskalki onartzen da) Bestaldetik, ez dira onartuko beste lehiaketetan sarituak edo argitaratuak izandako gutunak.
 2. Luzera, gehienez, 2 horrialdekoa izango da; lerro bitartekoen espazioa 1,5a eta letra Arial, 12 neurria izan behar du. Gai askea da baina kontutan izan gutun formatua izan behar duela.

3.Txapelketa honek 2 kategoria izango ditu:

A.- Euskara ikasten ari diren pertsonentzat

B.- Euskara normaltasun osoz erabiltzen duten euskaldunentzat

4.Lanak posta elektronikaren bidez bidaliko dira izenburu edo lelo batekin. Mezuan, kategoria, izen abizenak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa ipiniko dira baita ere.

5.Idazlanak gurelehiaketak@gmail.com posta elektronikora bidaliko dira eta gaian: “Diasporaren Gutunen Literatura Lehiaketa” jarriko da. Lanak posta bidez bidali daitezke ere. Hurrengo helbidetara: Laurak Bat (C/ Mª Jordán 6, baixos) eta Racó de la Corbella (C/ Maldonado 46, Baixos). Aurkezteko epea 2017ko Urtarrilaren 20an amaituko da.

6.Epaimahaia Valentzian euskal kulturaren ordezkariak diren pertsonek, Euskaltzaleok Euskal Etxea eta Laurak Bat Centro Vasco Navarroen partaideez osatuta egongo da.

7.Epaimahaiaren irizpidea apelezina izango da eta saria, bere 2 kategorietan, hutsik gera daiteke. Lehiaketaren antolatzaileak literatura lehiaketan aurkeztutako lanak argitaratzeko eskubidea jasotzen du.

8.Saria Liburu-sorta euskaraz izango da, bi modalitateetan.

9.Sarien emanaldia Literatura Gala-Afarian izango da, Laurak Bat Euskal Etxearen elkartean, (C/ Mª Jordán 6, baixos) Urtarrilaren 27ean.

10.Lehiaketan parte hartzeak zuzenean oinarrien onarpena dakar.

11.Irabazten ez duten lanak suntzituak izango dira. Irabazten duen gutunek lehiaketaren batzorde antolatzeailearen esku geratuko dira.

—–

IV Certamen literario de Cartas de la Diáspora

Euskaltzaleok Valentziako Euskal Etxea y el Centro Vasco-Navarro Laurak Bat convocan el IV Certamen literario de Cartas de la Diáspora.

La difusión y el impulso del euskera han sido siempre uno de los principales objetivos de las Euskal Etxeak de Valencia. Cursos de euskera, cine, charlas, debates y encuentros entre otros, han sido algunas de las actividades hasta ahora realizadas con esta finalidad. Hace dos años quisimos dar un paso más organizando el I Certamen Literario de Cartas de la Diáspora. El resultado fue muy bueno y eso nos ha animado a seguir organizar este año la ya cuarta edición. Se trata de un certamen abierto a la participación de todas aquellas personas que quieran participar y, muy especialmente, pensado para la gran cantidad de personas que aprenden vasco con nosotros y / o en otros Euskal Etxeak y hacen suya, poco a poco , nuestra milenaria lengua vasca.

Animaros y participar …

Bases del certamen:

 1. Las cartas participantes en este Certamen deberán estar escritas en lengua vasca en cualquiera de sus variantes., Ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro certamen literario.
 2. La extensión máxima de las cartas será de dos (2) hojas con espacio interlineado de 1,5, fuente de la letra ARIAL y tamaño 12 y por una sola cara. El género literario debe ser el epistolar y el tema libre.
 3. El concurso se organiza en dos categorías:

A – Personas que se encuentran en proceso de aprendizaje de la lengua vasca.

B – Personas euskaldunes que se comunican con normalidad con el euskera.

 1. Las obras se enviarán por correo electrónico y llevarán 1 título o un lema, así como la categoría a la que se opta, nombre y apellido, dirección y teléfono de contacto del autor / a y dirección electrónica.
 2. Las obras se dirigirán a la dirección: gurelehiaketak@gmail.com indicando en el asunto “Certamen Literario de Cartas de la Diáspora”. Las obras se pueden presentar también por correo postal y personalmente en Laurak Bat (C / Maria Jordán 6, bajo) y el Rincón de la Corbella (C / Maldonado 46, Bajo). El plazo de presentación se cerrará el 20 de enero de 2017.
 3. El jurado calificador estará formado por personas representativas del mundo de la cultura vasca en Valencia y por los representantes de Euskaltzaleok Euskal Etxea y el Centro Vasco-Navarro Laurak Bat
 4. El fallo del jurado será inapelable y el premio en cada una de las dos categorías puede ser declarado desierto. La organización del Certamen se reserva el derecho de publicar los trabajos que se presenten al Certamen.
 5. El importe del premio será una selección de libros en euskera para cada una de las dos modalidades.
 6. La entrega de premios se hará durante una gala cena literaria que, posterior al veredicto del jurado, se celebrará el día 27 de enero en la sede de Laurak Bat en Patraix, Valencia (C / Maria Jordán 6, bajo)
 7. El hecho de presentarse al Certamen supone la aceptación de estas bases.
 8. Los trabajos no premiados serán destruidos. La carta ganadora pasará a ser propiedad de la comisión organizadora del certamen.

—–

IV Certamen literari de Cartes de la Diàspora

Euskaltzaleok Valentziako Euskal Etxea i el Centre Basc-Navarrés Laurak Bat convoquen el IV Certamen literari de Cartes de la Diàspora.

La difusió i l’impuls de l’euskera han estat sempre un dels principals objectius de les Euskal Etxeak de València. Cursos d’euskera, cinema, xerrades, debats i trobades entre d’altres, han estat algunes de les activitats fins ara realitzades amb aquesta finalitat. Fa dos anys vam voler fer un pas més organitzant el I Certamen Literari de Cartes de la Diàspora. El resultat va ser molt bo i això ens ha animat a seguir organitzar aquest any la ja quarta edició. Es tracta d’un certamen obert a la participació de totes aquelles persones que vulguen participar i, molt especialment, pensat per a la gran quantitat de persones que aprenen basc amb nosaltres i/o en altres Euskal Etxeak i fan seua, a poc a poc, la nostra mil·lenària llengua basca.

Animeu-vos i a participar…

Bases del certamen:

 1. Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua basca en qualsevol de les seues variants., ser inèdites i no haver estat guardonades en cap altre certamen literari.
 2. L’extensió màxima de les cartes serà de dos (2) fulls amb espai interlineat d’1,5, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara. El gènere literari ha de ser l’epistolar i el tema lliure.
 3. El concurs s’organitza en dues categories:

A – Persones que es troben en procés d’aprenentatge de la llengua basca.

B – Persones euskalduns que es comuniquen amb normalitat amb l’euskera.

 1. Les obres s’enviaran per correu electrònic i han de portar 1 títol o un lema, així com la categoria a la qual s’opta, nom i cognom, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a i adreça electrònica.
 2. Les obres s’adreçaran a l’adreça: gurelehiaketak@gmail.com indicant en l’assumpte “Certamen Literari de Cartes de la Diàspora”. Les obres es poden presentar també per correu postal i personalment en Laurak Bat (C/ Mª Jordán 6, baixos) i al Racó de la Corbella (C/ Maldonado 46, Baixos). El termini de presentació es tancarà el 20 de gener de 2017.
 3. El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de la cultura basca a València i pels representants de Euskaltzaleok Euskal Etxea i el Centre basc-Navarrés Laurak Bat
 4. El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues categories pot ser declarat desert. L’organització del Certamen es reserva el dret de publicar els treballs que es presenten al Certamen.
 5. L’import del premi serà una selecció de llibres en èuscar per a cada una de les dues modalitats.
 6. El lliurament de premis es farà durant una gala sopar literari que, posterior al veredicte del jurat, es celebrarà el dia 27 de gener a la seu de Laurak Bat a Patraix, València (C/ Mª Jordán 6, baixos)
 7. El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.
 8. Els treballs no premiats seran destruïts. La carta guanyadora passarà a ser propietat de la comissió organitzadora del certamen.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *